รายงานผู้ผ่านการฝึกอบรม


คณะกรรมการประเมินระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

ที่ รหัสผู้ประเมิน
สกอ.
รหัสผู้ประเมิน
ม.ราชภัฏ
ตำแหน่งทางวิชาการ ชือ - นามสกุล สถาบัน สาชาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1 U570223 UR0031 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลณัฏฐ์ พลวัน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์
2  - UR0032 อาจารย์ ดร. ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาปฐมวัย,บริหารการศึกษา
U570831 UR0033 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ภาษาจีน
4 U580344 UR0034 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์  อัจฉริยมนตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์
 - UR0035 รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชีววิทยา
6 U570558  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา สวัสดิ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จิตวิทยา
7 -  UR0297 ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร. ขจร ตรีโสภณากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ( คลิก )

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 

 

ที่ รหัสผู้ประเมิน
TQR
รหัสผู้ประเมิน
ม.ราชภัฏ
ตำแหน่งทางวิชาการ ชือ - นามสกุล สถาบัน สาชาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1 P570500R1 PR0031 รศ.ดร. กัลทิมา พิชัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ
P570639R1 PR0909 ผศ.ดร.  ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ภาษาและวรรณคดีจีน, การสอนภาษาจีน
3  - PR0032 ผศ. สาโรช สอาดเอี่ยม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บริหารธุรกิจ,เทคโนโลยีการศึกษา
 - PR0033 อาจารย์ สัญฌา พันธุ์แพง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์
5  -  PR0198 อาจารย์ ศิริจันทร์ อุปาละ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คหกรรมศาสตร์,คหกรรมศึกษา
6  -  PR0212 ผศ.ดร. ว่าที่ร้อยเอก ขจร ตรีโสภณาจร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การกีฬา,พลศึกษา
7  -  PR0866 ผศ.ดร.  กาญจนา  ทองบุญนาค ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ ภูมิสารสนเทศ
8  -  PR0867 ผศ.ดร. วิระภรณ์  ไหมทอง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์
9  -  PR0868 ผศ.ดร. กฤษฎา  บุญชม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ฟิสิกส์ พลังงาน
10  -  PR0877 อาจารย์ ภัทรมน  พันธุ์แพง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ 


รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ( คลิก )

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร  
 

รหัสผู้ประเมิน PR0001 - PR0233คลิก )


รหัสผู้ประเมิน PR0235 - PR0856คลิก )


รหัสผู้ประเมิน PR0401 - PR0871คลิก )


รหัสผู้ประเมิน PR0733 - PR0908คลิก )


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 รายละเอียดรายชื่อ ( คลิก )

 

 

 

 New Document