ข่าวประชาสัมพันธ์
   28 เม.ย. 2566 : ประกันคุณภาพ
   การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
[ 28 เม.ย. 2566 ]
  สรุปข้อมูลการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การงดรับนักศึกษา และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
   28 เม.ย. 2566 : ข้อมูลเผยแพร่
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
[ 28 เม.ย. 2566 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 33-2 (2565) วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565
   20 เม.ย. 2566 : ประกันคุณภาพ
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 20 เม.ย. 2566 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
   20 เม.ย. 2566 : ประกันคุณภาพ
   กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 20 เม.ย. 2566 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
   1 ก.พ. 2566 : ประกันคุณภาพ
   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพและปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 1 ก.พ. 2566 ]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
Untitled Document
 
     
  การปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ และผ่านระบบออนไลน์ไปยังวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการการค้าชายแดน) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
     
  การประเมินการประกันคุณภาพฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่17-18 ส.ค. 2566 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ, รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการ , ผศ.ดร.ชัชภูมิ ศรีชมภู กรรมการ , ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กรรมการ, รศ.ทิวาพร ขันผนึก กรรมการและเลขานุการ
  กิจกรรมนั้นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้มีการสัมภาษณ์อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน สภาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมนั้นสัมภาษณ์ผู้รับผิดขอบตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 1 - 5 และคณะกรรมการได้สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
     
  โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 1
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 1 หัวข้อ Organization Profile : OP ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี อ.ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ จากทุกคณะและวิทยาลัยร่วมพิธีเปิด
     
  การประเมินการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิ.ย. 2566 โดยมีคณะที่รับการตรวจประเมิน จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ, รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการ , ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ กรรมการ , ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล กรรมการ, รศ.ทิวาพร ขันผนึก กรรมการและเลขานุการ
  กิจกรรมนั้นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้มีการสัมภาษณ์คณบดี ผู้บริหารคณะ ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้รับผิดขอบตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 1 - 5 และคณะกรรมการได้สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
     
   
New Document