คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) (SELF ASSESSMENT REPORT) การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
(ฉบับปรับปรุง 2562)
ดาวน์โหลด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ฉบับปรับปรุง 2564)
ดาวน์โหลด
       
แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม
ประเมิน สมศ. (แบบฟอร์ม PA2-2) และ
คู่มือการประเมินภายนอก (สมศ.)
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 2565)
ดาวน์โหลด
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสนับสนุน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ดาวน์โหลด
 
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สูตรการคำนวณคะแนน
สำหรับคณะกรรมการผู้ประเมินและเลขานุการ
ดาวน์โหลด
 

qrcode