แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565

(ปรับปรุง 2567)
ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มติดตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สูตรการคำนวณคะแนน
สำหรับคณะกรรมการผู้ประเมินและเลขานุการ
ดาวน์โหลด
       
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) (SELF ASSESSMENT REPORT) การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
(ฉบับปรับปรุง 2562)
ดาวน์โหลด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ระดับคณะ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ฉบับปรับปรุง 2564)
ดาวน์โหลด